Bài tập Toán lớp 3

  • Ngân hàng câu hỏi đa dạng, bám sát chương trình học và thi
  • Đáp án đầy đủ, dễ hiểu, phù hợp với học sinh tiểu học
  • Hệ thống tính thời gian làm bài và chấm điểm như thi thật

Học đến đâu chắc đến đó
✅ Chỉ 60 phút tự học mỗi tuần
✅ Không áp lực, không học thêm

Xem chi tiết

Hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 3 trong SGK mới

Đủ 3 bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống – Cánh diều – Chân trời sáng tạo

Các số trong phạm vi 1000

Tìm số hạng trong một tổng
Tìm số bị trừ, tìm số trừ
Tìm thừa số trong một tích
Tìm số bị chia, số chia
Một phần mấy
Gấp lên một số lần
Giảm đi một số lần
So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Bài toán giải bằng hai bước tính
Phép chia hết và phép chia có dư
Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Tính giá trị của biểu thức

Các số trong phạm vi 10 000, 100 000

So sánh các số trong phạm vi 10000
Làm quen với chữ số La Mã
Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm
Phép cộng trong phạm vi 10000
Phép trừ trong phạm vi 10000
Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn
Phép cộng trong phạm vi 100000
Phép trừ trong phạm vi 100000
Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số

Xem đồng hồ, tháng-năm, tiền Việt Nam

Xem đồng hồ
Xem lịch, Tháng – năm
Tiền Việt Nam

Thống kê, xác suất 

Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu – Bảng số liệu
Khả năng xảy ra của một sự kiện