Đáp án – Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 trường Cầu Giấy có đáp án

4/5 - (21 bình chọn)

Bộ đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 trường Cầu Giấy gồm có:

  • Đề thi tuyển sinh của trường Cầu Giấy các năm gần đây
  • Luyện đề chuyên sâu theo “gu” của trường Cầu Giấy

Ba mẹ và các em học sinh có thể download đề thi hoặc đăng ký tài khoản trên hệ thống Apanda.vn để luyện ngay và miễn phí.

Download đề

1. Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 trường Cầu Giấy 2023 – 2024

Download đề

Đáp án

1. A 2. C 3. B 4. D
5. A 6. D 7. B 8. D
9. A 10. D 11. C 12. A
13. D 14. A 15. B 16. C
17. A 18. B 19. C 20. A
21. C 22. C

23. The Red River is shorter than The Amazon River.

24. Because she didn’t know many English words, she bought that dictionary.

25. My father will go to Ho Chi Minh city by bus next Sunday.

26. Students shouldn’t spend too much time playing computer games.

2. Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 trường Cầu Giấy 2022 – 2023

Download đề

Đáp án

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

1. C 2. C

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress.

3. D 4. D

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

5. C 6. C 7. A 8. B 9. A 10. A
11. C 12. C 13. A 14. B 15. B 16. C

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word that is CLOSEST in meaning to the underlined part in the sentence.

17. D 18. B

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in the sentence.

19. C 20. C

Mark the letter A, B, C or D to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

21. D 22. C

Rewrite the following sentences without changing the meaning, using the given words.

23. Câu so sánh nhất: S + be + the + adj … 

      The Pacific Ocean is the deepest ocean in the world. (Thái Bình Dương là đại dương sâu nhất thế giới.)

24. don’t / doesn’t have enough + … + to V: không đủ … để làm gì

      My parents don’t have enough money to buy this house. (Bố mẹ tôi không có đủ tiền để mua nhà.)

25. interested in + Ving: yêu thích làm gì

       Jennie isn’t interested in doing yoga. (Jennie không yêu thích tập yoga.)

26. go to … on foot = walk to … : đi bộ đến …

Linda used to walk to school when she was young. (Linda đã từng đi bộ tới trường khi cô ấy còn nhỏ tuổi.)

3. Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 trường Cầu Giấy 2021 – 2022

Download đề

Đáp án

I. PRONUNCIATION

Choose the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the others in pronunciation in each of the following questions.

1. C 2. A

II. STRESS

Choose the letter A, B, C or D and to indicate the word whose main stress is different from the others in each of the following questions.

3. C 4. A

III. GRAMMAR

Choose the letter A, B, C or D and to indicate the correct answer to each of the following questions.

5. B 6. C 7. D 8. A 9. C 10. B 11. A 12. C
13. D 14. B 15. C 16. C 17. B 18. D 19. C 20. C

IV. WRITING

Rearrange the words to make meaningful sentences.

21. Last week, my mother visited North Court castle and saw an old painting.

22. There are a lot of trees on the way to my school.

Finish the second sentence so that it has a similar meaning to the first one, use the given words.

23.

The pharmacy is behind my school.

pharmacy: hiệu thuốc

in front of >< behind: đằng trước >< đằng sau

24.

have a plan to = be going to:  dự định …

I am going to visit my grandparents next Monday.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *